Tư vấn mã số mã vạch

Bạn đang muốn đăng ký mã số mã vạch hãy để chúng tôi giúp bạn. Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào Nam Long và cộng sự với đội ngũ Luật sư đầy nhiệt huyết trong lĩnh vực này.
Trong quá trình hoạt động sau khi doanh nghiệp sau khi được cấp mã số mã vạch hàng hóa, Doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng mã số mã vạch do tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp có thể xin ngừng hoặc có thể bị thu hồi mã số mã vạch nếu vi phạm các quy chuẩn về lưu hành mã số mã vạch hàng...