Thủ tục đăng kí điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

CÔNG TY LUẬT NAM LONG VÀ CỘNG SỰ
Điện thoại: (04) 62 54 56 58 - Hotline: 0964 125 668
Email: luatnamlong@gmail.com / info@luatnamlong.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
THỦ TỤC ĐĂNG KÍ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 
Căn cứ pháp lý:
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11;
-  Luật Doanh nghiệp số 60/QH/2005/QH11;
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Quyết định Số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;
- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
THÀNH PHẦN HỒ SƠ:
  • Thủ tục xin điều chỉnh Giấp chứng nhận đầu tư có vốn của nhà đầu tư nước ngoài
Thành phần hồ sơ:
1. Đơn xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc thứ nhất ký (theo mẫu);
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài (đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) về vấn đề xin điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư;
3. Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện dự án kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm xin điều chỉnh.
4. Ngoài các tài liệu nêu trên, tuỳ nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận  đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh cần bổ sung các văn bản sau:
4.1. Trường hợp chuyển đổi hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn, bổ sung các tài liệu quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP
4.2. Trường hợp thay đổi, bổ sung mục tiêu hoạt động, bổ sung các tài liệu:
- Bản giải trình việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động, trong đó nêu rõ các giải pháp để thực hiện mục tiêu mới như thị trường, vốn, công nghệ...
- Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.
4.3. Trường hợp mở chi nhánh sản xuất, bổ sung các tài liệu:
- Bản giải trình việc mở chi nhánh làm cơ sở sản xuất (nội dung, quy mô, hoạt động của chi nhánh, vốn đầu tư, tiêu thụ sản phẩm...);
- Ý kiến của UBND cấp tỉnh về địa điểm, mức tiền thuê đất (nếu có) đối với địa điểm dự định đặt cơ sở sản xuất;
- Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.
4.4. Trường hợp chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, bổ sung các tài liệu quy định tại Luật doanh nghiệp 2005.
4.5. Trường hợp cơ cấu lại vốn đầu tư, cần có các văn bản, tài liệu sau giải trình lý do:
- Giải trình kinh tế kỹ thuật bổ sung;
- Các điều kiện tài chính đảm bảo cho việc điều chỉnh vốn đầu tư;
- Danh mục máy móc thiết bị bổ sung (nếu có).
4.6. Các trường hợp khác có sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Hợp đồng liên doanh, Điều lệ liên doanh, Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì cần bổ sung Hợp đồng, Điều lệ bổ sung hoặc phụ lục Hợp đồng, Điều lệ.
Các doanh nghiệp trong nước muốn tiến hành thay đổi một/ một số nội dung tại Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp.
  • Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp trong nước:
Thành phần hồ sơ:
1.      Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư  (theo mẫu I-4. Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
2.      Bản giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai (đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư – Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006)
3.      Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án (Theo mẫu quy định )
4.      Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký doanh nghiệp.
5.      Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.
6.      Tùy theo từng trường hợp thay đổi, hồ sơ nộp kèm các giấy tờ sau đây :
Trường hợp thay đổi vốn:
Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư do Nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm [nội dung báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư mà Nhà đầu tư sử dụng để đầu tư và Nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án. Nhà đầu tư  có thể nộp kèm xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đối với Nhà đầu tư cá nhân) hoặc Báo cáo tài chính (đối với nhà đầu tư là pháp nhân) để chứng minh].
Lưu ý : Trong trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh có đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên, hồ sơ nộp kèm bản Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
Trường hợp thay đổi chủ đầu tư do chuyển nhượng dự án:
 
−      Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty.
−        Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư mới do Nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm [nội dung báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư mà Nhà đầu tư sử dụng để đầu tư và Nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án. Nhà đầu tư  có thể nộp kèm xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đối với Nhà đầu tư cá nhân) hoặc Báo cáo tài chính (đối với nhà đầu tư là pháp nhân) để chứng minh].
−        Hồ sơ chứng thực của Nhà đầu tư mới: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký doanh nghiệp; Quyết định ủy quyền/Văn bản uỷ quyền của nhà đầu tư cho người được uỷ quyền và Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền.
Trường hợp thay đổi mục tiêu dự án mà sau khi thay đổi dự án thuộc diện thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư:
−        Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III  Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ). Điều kiện đầu tư được quy định tại các luật chuyên ngành của Nhà nước Việt Nam và các cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nhà đầu tư có thể tham khảo ngành kinh doanh của doanh nghiệp và mục tiêu hoạt động dự án mà Việt Nam đã cam kết tại Biểu cam kết WTO)  và tra cứu hệ thống CPC tại trang web của Liên hiệp quốc hoặc Quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đối với các dự án thực hiện quyền phân phối, quyền xuất nhập khẩu, bổ sung thêm:
- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động.
- Bản đăng ký nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu (trường hợp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu mà không kinh doanh phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa), hoặc Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (trường hợp đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan mua bán hàng hóa). Trong các bản đăng ký, Nhà đầu tư nêu rõ danh mục mã số HS các hàng hóa xuất, nhập khẩu, phân phối (tham khảo Biểu thuế xuất, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành hoặc tại trang web của Cục Hải quan Thành phố
(Nhà đầu tư tham khảo Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương mại, Quyết định 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Thương mại, Thông tư 05/2008/TT-BCT ngày 14/04/2008 của Bộ Công Thương,Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính Phủ và văn bản số 6656/BCT-KH ngày 13/7/2009 của Bộ Công thương).
−        Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường (chỉ đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên)
Trường hợp gia hạn thời gian hoạt động của dự án hoặc thay đổi địa điểm thực hiện dự án:
Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án (Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm) kèm theo hồ sơ
7. Do tính chất đặc biệt quan trọng  của dự án, đề nghị Doanh nghiệp nộp kèm : Bản sao biên bản họp và Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của :  
+ Chủ sở hữu Công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên)
+ Hội đồng thành viên Công ty (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên)
+ Đại Hội đồng cổ đông (đối với Công ty Cổ phần)
Minh Long & Cộng sự đại diện thực hiện các thủ tục: 
- Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư công ty mới.
- Khắc dấu tròn công ty, dấu chức danh và xin cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký sử dụng mẫu dấu công ty trong trường hợp việc điều chỉnh dẫn tới việc thay đổi thông tin trên dấu.
- Soạn thảo hồ sơ nội bộ sau khi xong việc:
+ Điều lệ công ty.
+ Hợp đồng liên doanh (Trường hợp công ty liên doanh).
+ Các giấy tờ nội bộ khác.

 
------------------o0o------------------
 
Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng liên hệ:
 
+ Cách 1: Khách hàng vui lòng gọi  0964.125.668 để được hướng dẫn chi tiết.
 
+ Cách 2: Khách hàng điền đầy đủ thông tin ở cuối bài viết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại khi nhận được yêu cầu.
Từ khóa: điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, dieu chinh giay chung nhan dau tu, giay chung nhan dau tu, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, Luật Nam Long, Luật sư Nguyễn Huy Long, Luật su Châu Thành Nam.  

Liên hệ - dịch vụ

Tên:
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Dịch vụ:
Nội dung: